20-10-10

20-10-10

Αζωτο ολικό (Ν): 20%
N-Ουρικό: 17,6% N-Αμμωνιακό: 2,4%
Φώσφορος (P2O5): 10%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%
Υδατοδιαλυτό οξείδο του Καλίου (K2O): 10%
Οργανική ουσία: 2%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 40Kg
-Big bags 800kg