20-10-0

20-10-0

Αζωτο ολικό (Ν): 20%
N-Ουρικό: 17,7% N-Αμμωνιακό: 2,3%
Φώσφορος (P2O5): 10%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%
Οργανική ουσία: 3%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 25Kg
-Σακί 40Kg
-Big bags 800kg