0-20-0

0-20-0

Φώσφορος (P2O5): 20% Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%
Οργανική ουσία: 3%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 40Kg
-Big bags 800kg