10-20-0

10-20-0

Αζωτο ολικό (Ν): 10%
N-Ουρικό: 5,4% N-Αμμωνιακό: 4,6%
Φώσφορος (P2O5): 20%
Διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο: 100% Υδατοδιαλυτός: 90%
Οργανική ουσία: 3%

Διαθέσιμες Συσκευασίες:
-Σακί 40Kg
-Big bags 800kg